Skupina výrobkov Aquavet

 

Ako a kedy používať medikované krmivá s antibiotikami

 

 • medikovaného krmiva s antibiotikami sú určené k liečbe bakteriálnych onemocnení rýb
 • Antibiotiká môžu byť použité v prípade bakteriálnych infekcii, ale NEDAJÚ sa použiť na liečbu viróz, mykóz a parazitóz.
 • Z tohto dôvodu pristúpte k liečbe antibiotikami len vtedy, keď veterinárny lekár diagnostikoval bakteriálnu infekciu.
 • Pokiaľ nepoznáte epizootologickú situáciu chovu vyvarujte sa profylaktickej liečby
 • Začnite liečbu čo najskôr a čo najrýchlejšie – choré ryby sa často vyznačujú nechutenstvom.
 • V závislosti na typu antibiotík je potrebné počítať s určitou dobou, potrebnou na vylúčenie z tela liečených rýb. Doporučený čas, ktorý je treba počkať, kým sú ryby vylovené a použité ku konzumným účelom, sa nazýva ochranná doba.
 • Dodržujte bezpečnostné opatrenia doporučené pri podávaní antibiotík. Pokiaľ je to možné, používajte premixové medikované krmivo, ako napr. Aquavet.
 • Dodržujte predpísané dávkovanie pre doporučený počet dní
 • Riaďte sa pokynmi vášho veterinárneho lekára.
 • Použitie nižšej koncentrácie antibiotík alebo zníženie počtu dní môže baktériám dovoliť vytvorenie odolnosti na príslušné antibiotiká.
 • Striedajte lieky z dôvodu vyvarovania sa problémov s odolnosťou proti určitým liekom.
 • Neprestávajte v vykonávaním testov na citlivosť k antibiotikám.

 

Pokiaľ sa baktérie v niektorom chove stanú rezistentné k určitým antibiotikám, tieto antibiotiká potom už nebude možné použiť proti bakteriálnym infekciám ani v budúcnosti

 

 

Medikované krmivo

 

 • Medikované krmivo je tvorené povlakom licenčného premixu s antibiotikami na peletách krmiva.
 • Výroba medikovaného krmiva je kontrolovaná vládnymi pravidlami a nariadeniami.

 • Pelety medikovaného krmiva sa vyrábajú na osobitnej výrobnej linke, čím sa vylučuje možnosť kontaminácie iných krmív antibiotikami.

 • Medikované krmivo je predávané v zvlášť’ označených vreciach.

 • Medikované krmivo má byť použité na predpis veterinárneho lekára.

 • Antibiotiká môžu spôsobiť u ľudí alergie a problémy spojené s odolnosťou k liekom! Aj keď antibiotiká majú kladný efekt na liečené ryby, môžu poškodiť zdravie pracovníkov chovu!

 • Preto je vhodné použitie komerčne vyrábaného medikovaného krmiva:

  • obmedzenie manipulácie pracovníkov chovu s antibiotikami

  • homogennejšie rozloženie antibiotík v krmive

  • nedochádza k nedostatočnému nadávkovaniu antibiotík, ako je tomu často v prípade ”po domácky” vyrobeného medikovaného krmiva.

 • Medikované krmivo by sa malo skladovať v suchu a chlade

 • Medikované krmivo by malo byť spotrebované skôr ako skončí doba použiteľnosti

 

 

Výrobky BioMar Aquavet:

 

Používajú sa pri ochoreniach spôsobených baktériami furunkulózy, yerziniózy, anemického syndrómu plôdika pstruha dúhového a iných bakterióz.

 

AQUAVET S/T

AQUAVET FF

 

Teplota vody > 10 °C = 40 dní

2 – 3 4,5 -6 mm pelety

1,5 % TRIBRISEN®VET 40%

( ,60% Sulfadiazine/Trimethoprin)

1-1,3 – 1,5 pelety

0,20 % AQUAFLOR® 50%

(0,10% Florphenicol)

Doporučené dávkovanie

0,5 % hmotnosti obsádky po dobu 5 dní

Doporučené dávkovanie

1 % hmotnosti obsádky po dobu 10 dní

Ochranná doba prípravku

Teplota vody < 10 °C = 80 dní

Ochranná doba prípravku

500 denných stupňov (°d)

 

 

 • Pred začiatkom liečby: zvážte čas nutný na liečbu + ochrannú dobu s ohľadom na budúci predaj rýb!

 • Doporučené dávkovanie krmiva je závislé na veľkosti peliet.

 • Vždy podávajte rybám najskôr medikované krmivo a až potom bežné krmivo, z dôvodu zaistenia konzumácie všetkého medikovaného krmiva nemocnými rybami!

 

 

Výhody a nevýhody používania antibiotík

 

 
Výhody  Nevýhody
 • Chovateľ reaguje len vtedy, keď sa onemocnenie skutočne prejaví.

 • Nevyžaduje náklady, pokiaľ je riziko onemocnenie nízke a pokiaľ onemocnenie neprepukne.

 • Liečba antibiotikami je obyčajne vysoko účinná v likvidácii prepuknutého onemocnenia.

 • Pokiaľ chovateľ reaguje príliš pomaly, úhyn môže byť vysoký.

 • Apetít a rast bude nižší počas a po infekcii – ekonomické straty spôsobené pomalším rastom môžu byť pomerne vysoké.

 • Spoločnosť kritizuje použitie príliš vysokých dávok antibiotík kvôli vývoju rezistentných druhov a preto že konzument nechce mať v rybách žiadne ”znečistenie”.

 • Je nutné dodržiavať ochrannú dobu, takže ryby nemôžu byť dodané do spracovní bezprostredne po vykonanej liečbe.

 

 

 

Výhody a nevýhody používania antibiotík

 

 

Výhody Nevýhody
 • Prevencia vysokých úhynov.

 • Bez obmedzenia rastu a konverzie krmiva.

 • Ľahší predaj ikier a ryb ostatným chovom pokiaľ je chov prostý určitých onemocnenie (predovšetkým vírových – VHS, IHN, IPN).

 • Jak onemocnenie tak liečba môžu spôsobiť zníženú konzumní kvalitu ryb (deformácie spôsobené OTC, “diery” v svalovom tkanive spôsobené BKD apod.).

 • Konzument môže vyžadovať produkt bez rezíduí antibiotík.

 • Žiadne náklady na (opakovanú) liečbu.

 • Vakcinácia môže byť pracná a pokiaľ je riziko prepuknutia onemocnenia nízke, jedná sa o zbytočné náklady

 • Napriek vyvinutému úsiliu v prevencii onemocnenie existuje stále riziko prepuknutia onemocnenia (prevencia nie je nikdy ”100% istá ”).

 • Sanitácia a niekedy vakcinácia sú efektívnejšie pokiaľ je vykonaná vo všetkých susediacich chovoch.